Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 12/09/2019

13/09/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 13/09/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 ngày 12/09/2019 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư – Thành phố Hà Nội, theo đó xác nhận thay đổi vốn Điều lệ của Công ty tăng từ 749.998.660.000 VND lên 999.998.660.000 VND (lý do: phát hành cố phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược).

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Tài liệu: