Nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt

27/06/2019

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

  Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Ngày 26/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số   23/2019/NQ-HĐQT về Kế hoạch phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.