Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

27/09/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, theo đó:

  1. Thời gian & Địa điểm:
  • Thời gian họp dự kiến: Thứ hai Ngày 18/11/2019

(Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHĐCĐ)

  • Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.​

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 18/10/2019

3. Nội dung họp dự kiến:

  • Phê duyệt việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
  • Các nội dung khác (nếu có)

4. Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty:

  • Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
  • Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
  • Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Tài liệu: