Nghị quyết HĐQT v.v bổ sung chương trình họp ĐHCĐ 2019 về chủ trương phát hành cổ phần

27/05/2019

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Ngày 24/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐQT về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC về chủ trương phát hành cổ phần, theo đó:

 1. Phát hành cổ phần thưởng từ nguồn thặng dư vốn
  • Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  • Tỷ lệ cổ phiếu thưởng: 4,088% (cổ phần được trả sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
  • Nguồn vốn phát hành: nguồn thặng dư vốn.
  • Tổng số cổ phần sau khi phát hành dự kiến: tối đa 75.000.826 cổ phần.
 2. Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
  • Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
  • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
  • Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
  • Đối tượng phát hành: nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Samsung SDS
  • Số lượng cổ phần phát hành: 25.000.000 cổ phần.
  • Tổng số cổ phần sau khi phát hành riêng lẻ dự kiến: tối đa 100.000.826 cổ phần.
 3. Tăng vốn Điều lệ công ty:
  • Sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phần theo các phương án trên, Vốn Điều lệ của công ty dự kiến tăng lên tối đa: 1.000.008.260.000 đồng.
 4. Phương án phát hành cổ phần cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị chuẩn bị và trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Chi tiết nội dung vui lòng xem tại Nghị quyết đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.