Nghị quyết HĐQT v/v giải thể công ty CMC P&T

23/09/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 23/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 44/2019/NQ-HĐQT V/v Giải thể Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC (CMC P&T).

Chi tiết nội dung được vui lòng xem tại Nghị quyết đính kèm

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

 

Tài liệu: 
Năm: 
2019
Quý: 
Hai