Nghị quyết HĐQT vv kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

06/08/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 05/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số  32 /2019/NQ-HĐQT Về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm, bao gồm:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  • Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.