Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt hợp đồng tư vấn đầu tư với CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

01/03/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 28/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT Về việc phê duyệt Hợp đồng tư vấn đầu tư ký giữa CMC Corp và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (*)

Chú thích: (*) Ông Lê Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị - là người có liên quan của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình – ABF (hiện ông Lê Việt Hà là cổ đông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của ABF)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.