Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2019-2023

01/03/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 28/02/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT Về việc phê duyệt mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2019-2023.

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.