Nghị quyết HĐQT v.v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu

15/01/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 14/01/2019, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 03/2019/NQ – HĐQT V/v Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
Nội dung chi tiết tại được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.