Nghị quyết HĐQT vv tái bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

01/04/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 01/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT về việc tiếp tục bổ nhiệm Ông Lê Thanh Sơn giữ vị trí Giám đốc Tài chính nhiệm kỳ 01/04/2019 – 31/03/2022.

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.