Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn CMC Global

01/10/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 27/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐQT V/v Tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH CMC Global.

 

Chi tiết nội dung được vui lòng xem tại Nghị quyết đính kèm

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.

Tài liệu: