Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ công ty CMC SI, chuyển nhượng vốn góp tại các công ty CMC Soft, CMC Infosec

12/03/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 11/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐQT về việc tăng vốn Điều lệ công ty CMC SI, chuyển nhượng vốn góp tại các công ty CMCSoft, CMC InfoSec, theo đó:

  1. Đổi tên, tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC:
  1. Đổi tên công ty : Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC sẽ được đổi tên như sau:

-     Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC

-     Tên tiếng Anh: CMC TECHNOLOGY AND SOLUTION COMPANY LIMITED.

-     Tên viết tắt: CMC TS CO., LTD

b.         Tăng vốn điều lệ: Tăng vốn điều lệ của Công ty CMC TS từ 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng) lên 160.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tỷ đồng);

  1. Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC cho Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (Sau đổi tên là Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC – CMC TS)

  1. Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC  chuyển nhượng toàn bộ 2.998.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC tại Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC cho Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC (Sau đổi tên là Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC – CMC TS)

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.