Nghị quyết HĐQT v.v tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS)

19/04/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 18/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC, theo đó:

•           Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) từ mức 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng) lên mức 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

•           Dự kiến thời gian tăng vốn: Tháng 4 năm 2019.

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.