Nghị quyết HĐQT vv thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

23/08/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 22/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐQT Về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm, bao gồm:

  • Nghị quyết Hội đồng quản trị về thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  • Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.