Phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

15/05/2019

Kính gửi:             Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngày 15/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, theo đó:

1.Thời gian & Địa điểm:

  • Thời gian họp dự kiến: Thứ tư Ngày 26/06/2019

Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHĐCĐ

  • Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2.Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 05/06/2019

3.Nội dung họp dự kiến:

  • Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty mẹ và hợp nhất;
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  • Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2019;
  • Các nội dung khác (nếu có).

4.Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty:

  • Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
  • Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
  • Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.

Chi tiết nội dung được thể hiện tại Nghị quyết đính kèm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.