Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

02/08/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 

Ngày 02/08/2019 Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Tường Vy – người có liên quan của Ông Hà Thế Vinh –Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.