Thông báo ngày giao dịch số cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

29/10/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông và các cơ quan quản lý nhà nước:

Ngày 29/10/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 1317/TB-SGDCKTPHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết. Theo đó, Công ty đã hoàn thành các thủ tục về niêm yết/ giao dịch bổ sung theo quy định đối với số cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông năm 2017, cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán                                  : Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán                                    : CMG

- Mệnh giá                                                : 10.000 đồng 

- Số lượng chứng khoán niêm yết           : 4.713.257 cổ phiếu (Bốn triệu bảy trăm mười ba nghìn hai trăm năm mươi bảy cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết        : 47.132.570.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ một trăm ba mươi hai triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng)

- Lý do thay đổi niêm yết                          :  Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

- Ngày niêm yết có hiệu lực                     : 25/10/2018

- Ngày giao dịch bổ sung                         : 06/11/2018

Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo