Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

27/09/2018

Ngày 26/9/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, theo đó số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty có sự thay đổi như sau:

  • Số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty trước thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017: 67.341.953 cổ phiếu;
  • Số cổ phiếu đã phát hành: 4.713.257 cổ phiếu;
  • Số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 72.055.210 cổ phiếu.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.