Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và chi trả cổ phiếu thưởng

19/07/2019

Ngày 19/07/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được Thông báo số 1001/TB – SGDHCM của  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và chi trả cổ phiếu thưởng của Công ty (mã CK: CMG) như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 24/07/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/07/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và trả cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung cụ thể vui lòng xem tại Thông báo đính kèm

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo