Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

12/07/2019

Kính gửi:                    

  • Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
  • Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
  • Các Quý cổ đông công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi tới quý vị Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán:

  • Đợt 1: ngày 30/9/2019, tỷ lệ chi trả 8%
  • Đợt 2: ngày 27/12/2019, tỷ lệ chi trả 7%

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập   đoàn Công nghệ CMC với thời gian như sau:

  • Chi trả cổ tức đợt 1 (tỷ lệ:8 %): bắt đầu từ ngày 30/9/2019
  • Chi trả cổ tức đợt 2 (tỷ lệ:7%): bắt đầu từ ngày 27/12/2019

2. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 4,088%

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có): cổ phần thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 10.000 cổ phần sẽ được nhận thưởng 408,8 cổ phần, trong đó số cổ phần lẻ sau dấu thập phân (0,8) sẽ bị hủy bỏ, tổng số cổ phần cổ đông đó được nhận là 408 cổ phần.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC và xuất trình chứng minh nhân dân

Chi tiết vui lòng xem tại thông báo đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.