Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

13/06/2019

Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC,

Như đã thông tin đến các cổ đông trước đó, ngày 10/6/2019, Ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đã gửi Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị gửi đến HĐQT Công ty. Việc từ nhiệm của Ông Hoàng Ngọc Hùng sẽ được chính thức phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 -2021. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, các Quý cổ đông vui lòng gửi các tài liệu ứng cử, đề cử trên trước ngày Thứ Sáu 22/06/2019.

Hội Đồng Quản Trị Công ty trân trọng thông báo để các cổ đông/ nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty thực hiện quyền đề cử, ứng cử của mình.

Các tài liệu đính kèm mail bao gồm:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng thông báo.