Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC 2018 cho CMC

05/06/2018

Ngày 04/6/2018 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra công văn số 3520/UBCK-GSĐC chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC được gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo Tài chính của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2019, cụ thể như sau:

- Công ty phải công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC;

- Công ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC. Chi tiết vui lòng xem tại công văn đính kèm. Trân trọng thông báo.