Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

18/07/2019

Kính gửi:                      -  Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:            -  Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 15/07/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (Mã CK: CMG) đã nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 12/7/2019 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư – Thành phố Hà Nội, trong đó xác nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-DHDCD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 26/06/2019.

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.