Tin tức cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

29/06/2018 B

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị:

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016 2021

19/06/2018 T

Kính gửi Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC,

THƯ MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

19/06/2018 T

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi:        Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC                          

ỦY BAN CKNN CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC 2018 CHO CMC

05/06/2018

Ngày 04/6/2018 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra công văn số 3520/UBCK-GSĐC chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC được gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo Tài chính của Công ty lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2019, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KY CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

24/05/2018 T

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
Trân trọng thông báo.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018

15/05/2018 K

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến Quý vị Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

02/05/2018 B

Ngày 02/5/2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CMG của CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình – tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Thành Nam- thành viên Ban kiểm soát CMC Corp, cụ thể như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV 2017

27/04/2018 B

CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC xin gửi đến quý vị Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2017 (giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/03/2018).

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Trang

Liên hệ

Văn phòng HĐQT
Địa chỉ. Tầng 17, CMC Tower, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: quanhecodong@cmc.com.vn
Hotline: 04.3795.8668 (ext. 8635)

Tìm chúng tôi trên Facebook